ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรวมญาติ หมู่ที่ 7
   
 

                                                                                                                                          แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

1.ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรวมญาติ หมู่ที่ 7

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง เทศบาลตำบลแวงใหญ่  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  131,000  บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

  3. ลักษณะงานโดยสังเขป

     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

  4. ราคากลางคำนวณ ณ  วันที่  25  สิงหาคม ๒๕๖4  เป็นเงิน  131,000  (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

  5. บัญชีประมาณราคากลาง

     5.1 แบบ ปร.5   จำนวน  1  แผ่น

     5.2 แบบ ปร.4   จำนวน  1  แผ่น

  6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

     6.1  นายพงษ์พัฒน์  โยธา             ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

     6.2  นายเปรมกมล  ผางแพ่ง         ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

     6.3  นายวิสนุกรณ์  ป่าเกลือ          ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน

     6.4  สิบเอกเสกสรรค์  เขจรสัตย์      ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า  ชำนาญงาน

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนราวมญาติ_310821_184735.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนรวมญาติ_0_310821_184735.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.15 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th