ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกบะแจ้ง
   
 

                                                                                                                                          แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

1.ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกบะแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านแวงใหญ่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง เทศบาลตำบลแวงใหญ่  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  491,000 บาท  (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

  3. ลักษณะงานโดยสังเขป

     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

  4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2565  เป็นเงิน  491,000  (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

  5. บัญชีประมาณราคากลาง

     5.1 แบบ ปร.5   จำนวน  1  แผ่น

     5.2 แบบ ปร.4   จำนวน  1  แผ่น

  6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

     6.1  นายกิติโรจน์  มะลาไวย์          ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

     6.2  นายเปรมกมล  ผางแพ่ง         ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

     6.3  นายวิสนุกรณ์  ป่าเกลือ          ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน

     6.4  สิบเอกเสกสรรค์  เขจรสัตย์      ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า  ชำนาญงาน

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโคกบะแจ้ง_250322_130300.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ แบบสรุปรายการปริมาณและราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโคกบะแจ้ง_0_250322_130300.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th