ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนแวงใหญ่-ทุ่มห้วย
   
 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแวงใหญ่

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**********************

 

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

                   เทศบาลตำบลแวงใหญ่ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

          ประกาศ ณ วันที่   29  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2565

 

 

 

                                      (นายสายัณห์  งวงช้าง)

                                 นายกเทศมนตรีตำบลแวงใหญ่

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_040522_145710.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2565 เวลา 14:43 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th