ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบริเวณหน้าห้องผู้บริหาร
   
 

                                                                                                                                     แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

1.ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่บริเวณหน้าห้องผู้บริหาร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง เทศบาลตำบลแวงใหญ่  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  40,000 บาท  (-สี่หมื่นบาทถ้วน-)

  3. ลักษณะงานโดยสังเขป

    ปรับปรุงหน้าห้องผู้บริหารท้องถิ่น โดยการรื้อถอนผนังเดิมออก และติดตั้งใหม่พร้อมประตูกระจก ความยาวผนังไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร  

  4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  22 เมษายน 2565  เป็นเงิน  40,000  (-สี่หมื่นบาทถ้วน-)

  5. บัญชีประมาณราคากลาง

     5.1 แบบ ปร.5   จำนวน  1  แผ่น

     5.2 แบบ ปร.4   จำนวน  1  แผ่น

  6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

     6.1  นายกิติโรจน์  มะลาไวย์          ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

     6.2  นายวิสนุกรณ์  ป่าเกลือ          ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน

     6.3  สิบเอกเสกสรรค์  เขจรสัตย์    ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า  ชำนาญงาน

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบริเวณหน้าห้องผู้บริหารท้องถิ่น_040522_1508
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.45 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th