ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนแวงใหญ่-ทุ่มห้วย
   
 

                                                                                                                                          แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

1.ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแวงใหญ่ – ทุ่มห้วย หมู่ที่ 3 บ้านหัวหนองแวง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง เทศบาลตำบลแวงใหญ่  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  360,000 บาท  (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

  3. ลักษณะงานโดยสังเขป

     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 619  ตารางเมตร

  4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  22 เมษายน 2565  เป็นเงิน  360,000  (-สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)

  5. บัญชีประมาณราคากลาง

     5.1 แบบ ปร.5   จำนวน  1  แผ่น

     5.2 แบบ ปร.4   จำนวน  1  แผ่น

  6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

     6.1  นายกิติโรจน์  มะลาไวย์          ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

     6.2  นายวิสนุกรณ์  ป่าเกลือ          ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน

     6.3  สิบเอกเสกสรรค์  เขจรสัตย์      ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า  ชำนาญงาน

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนแวงใหญ่ - ทุ่มห้วย (บก)_040522_151050.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ แบบแสดงรายการปริมาณและราคาโครงการก่อสร้างถนนแวงใหญ่ - ทุ่มห้วย_0_040522_151050.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.38 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th