ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ
   
 

                                                                                                                           แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 1.ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระรอก

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลแวงใหญ่  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  595,000 บาท  (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  3. ลักษณะงานโดยสังเขป 

  ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรอง

  4. ราคากลางคำนวณ ณ  วันที่  22 เมษายน 2565  เป็นเงิน  595,000 (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  5. บัญชีประมาณราคากลาง

     5.1 แบบ ปร.5   จำนวน  1  แผ่น

     5.2 แบบ ปร.4   จำนวน  3  แผ่น

  6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

     6.1  นายกิติโรจน์  มะลาไวย์          ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

     6.2  นายวิสนุกรณ์  ป่าเกลือ          ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

     6.3  สิบเอกเสกสรรค์  เขจรสัตย์      ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ_040522_151419.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ แบบสรุปค่าก่อสร้าง_0_040522_151419.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา_1_040522_151419.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.05 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th