ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.มหาลัยปูนา ช่วงเจดีย์ศรีแวงใหญ่-ถนนแวงใหญ่-ห้วยยาง
   
 

                                                                                                                                        แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 1.ชื่อโครงการ  โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มหาลัยปูนา ช่วงเจดีย์ศรีแวงใหญ่– ถนนแวงใหญ่ - ห้วยยาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลแวงใหญ่  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  565,000 บาท  (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  3. ลักษณะงานโดยสังเขป 

  ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,050  ตารางเมตร งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ กว้างข้างละ 0.20 เมตร ยาวข้างละ 210 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 16 ลูกบาศก์เมตร

  4. ราคากลางคำนวณ ณ  วันที่  22 เมษายน 2565  เป็นเงิน  565,000 (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  5. บัญชีประมาณราคากลาง

     5.1 แบบ ปร.5   จำนวน  1  แผ่น

     5.2 แบบ ปร.4   จำนวน  1  แผ่น

  6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

     6.1  นายกิติโรจน์  มะลาไวย์          ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

     6.2  นายวิสนุกรณ์  ป่าเกลือ          ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

     6.3  สิบเอกเสกสรรค์  เขจรสัตย์      ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร แบบ บก.01_040522_151708.docx
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ แบบสรุปราคากลาง_0_040522_151708.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา_1_040522_151708.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.12 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแวงใหญ่
เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนชนบท - กุดรู ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์.043-009860 โทรสาร.043-009779
E-mail : t.waengyai@hotmail.com
www.wykklocal.go.th